Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu TGG niêm yết bổ sung

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về kết quả triển khai công việc liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên 272.999.990.000 đồng như sau:

–     Ngày 10/09/2018, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2018/GCNCP-VSD-1 xác nhận việc đăng ký bổ sung 1.299.990 cổ phiếu mã TGG tại VSD;

–     Ngày 13/9/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu TGG.

–     Ngày 17/09/2018, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh Công văn số 280/2018/TG-GĐK để đăng ký ngày giao dịch lượng cổ phiếu phát hành bổ sung nói trên tại HSX là ngày 26/9/2018.

–     Ngày 18/9/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã có Thông báo số 1178/TB-SGDHCM về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung mã TGG là ngày Thứ Tư, 26/09/2018.

Trân trọng!

20180919_20180919 – TGG – Tbao Thay Doi NY