TGG Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư trường Giang đã ra Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.  Công ty thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

20210719 – TGG – CBTT chốt DS cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường 2021

20210719 – TGG – TB chốt ngày ĐK cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường 2021