TGG thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ngày 26 tháng 07 năm 2021 Công ty cổ phần Louis Capital ( trước đây là Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang) đã họp Hội đồng quản trị về đưa ra Quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Phùng Văn Xuân và bổ nhiệm ông Vũ Anh Sinh làm Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật.

HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Phùng Văn Xuân làm Phó tổng giám đốc, phụ trách phát triển các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp và hỗ trợ Tổng giám đốc các công việc theo phạm vi được phân công.

20210726 – TGG – CBTT thay doi nguoi dai dien theo phap luat