Công ty Cổ phần Louis Capital Thay đổi trang thông tin điện tử, email, logo của Công ty từ ngày 29/07/2021

Công ty Cổ phần Louis Capital Thay đổi trang thông tin điện tử, email, logo của Công ty từ ngày 29/07/2021

  • Trước thay đổi:

+ Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://truonggiangjsc.com.vn/

+ Email: truonggiang2012.group@gmail.com

  • Sau thay đổi:

+ Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.louiscapital.vn

+ Email: info@louiscapital.vn

20210729 – TGG – CONG BO TT WEB VA MAIL