Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1.1 Thông báo mời họp gửi UB, sở

1.Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

2.tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020

3.Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận 2019

4. Tờ trình thông qua BCTC năm 2019

5Tờ trình thay nhân sự thành viên HĐQT

6.Tờ trình thù lao HĐQT, BKS

Bao cao cua Ban TGĐ 2020

Báo cáo HDQT tai DHCD 2020

Báo cáo hoạt động của Bks

BB ĐHĐCĐ 2020

Danh sach ứng cử đề cử

Giấy đăng ký tham dự dùng cho cá nhân và tổ chức

Giấy ủy quyền dùng cho cá nhân và tổ chức

Mẫu Đề cử HĐQT

Mẫu Ứng cử HDQT

NQ ĐHĐCĐ 2020

Nguyên tắc biểu quyết 2020

Phieu bieu quyet thong qua noi dung

Phiếu bầu thành viên HĐQT

QUY CHE BAU CU HĐQT BKS

Quy chế làm việc của Đại hội 2020

Thông tin ứng viên TVHĐQT Nguyễn Thị Mai Hương