Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư trường Giang CBTT tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3 vào ngày 30 tháng 06 năm 2021:

1.Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

2.Bao cao cua Ban TGĐ

3.Báo cáo hoạt động của BKS

4.TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 2020

5.Tờ trình thông qua BCTC năm 2020

6.Tờ trình thù lao HĐQT, BKS

7.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

8..Báo cáo HDQT tai DHCD 2021

9.Tờ trình nhân sự thành viên HĐQT,BKS

10.Danh sach tu nhiem va ứng cử đề cử

11.Tờ trình thay đổi tên công ty

12.TT thay đổi ngành nghề KD

13.tờ trình sửa đổi điều lệ

14.TT Quy chế nội bộ, HĐQT, BKS

15. TT ủy quyền HĐQT

16.Tờ trình số lượng thành viên HĐQT

17.BB ĐHĐCĐ 2020 dự thảo

18.Bien ban kiem phieu

19.Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 2021

20.Danh sach ứng cử đề cử

21.Giấy đăng ký tham dự

22.Giấy ủy quyền

23.Mẫu Đề cử BKS

24.Mẫu đề cử HĐQT

25.Mẫu ưng cử BKS

26.Mẫu Ứng cử HDQT

27.NQ HĐCĐ 2021 dự thảo

28.Nguyên tắc biểu quyết 2021

29.Phieu bieu quyet thong qua noi dung_R1

30.QUY CHE BAU CU HĐQT BKS

31.Quy chế làm việc của Đại hội 2021

1SYLL HDQT TRỊNH VĂN BẢO Chủ THĐQT

2So yeu ly lich_Vo Kim Nguyen

3So yeu ly lich_Ho Le Hoang Anh Trưởng BKS

4Lý lịch TV HĐQT ông Lê Quang Nhuận TVHĐQT

5Lý lịch TV HĐQT TGG ông Lục Tấn Huy

6So yeu ly lich_Pham Minh Vuong- BKS

7SYLL Nguyễn Thị Đông

8SYLL Nguyễn Thị Mai Hương

13.1 điều lệ công ty đại chúng

14.1 Quy chế quản trị công ty

14.2 quy chế HĐQT

14.3 Quy chế ban kiểm soát