tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 2

1. Thông báo mời họp gửi UB, sở

2. Tờ trình thông qua BCTC năm 2020

3. tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020

4.Tờ trình thù lao HĐQT, BKS

5.TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN 2020

6. BB ĐHĐCĐ 2020

7. NQ ĐHĐCĐ 2020

8. Bao cao cua Ban TGĐ

9. Báo cáo HDQT tai DHCD 2020

10. Báo cáo hoạt động của BKS 2020

11. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

12. Giấy đăng ký tham dự

13. Giấy ủy quyền

14. Nguyên tắc biểu quyết 2021

15. Phieu bieu quyet thong qua noi dung_R1

16. Quy chế làm việc của Đại hội 2020