Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2019

CBTT về thơi gian và thông báo mơi họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

2.2 Thông báo mời họp gửi UB, sở

chương trình họp

QUY CHE BAU CU HĐQT BKS

Quy chế làm việc của Đại hội 2019

Nguyên tắc biểu quyết 2019

Giấy đăng ký tham dự cá nhân

Giấy đăng ký tham dự tổ chức

Giấy ủy quyền cá nhân

Giấy ủy quyền To chuc

Báo cáo HDQT tai DHCD 2019

Bao cao cua Ban TGĐ

Báo cáo hoạt động của BKS 2019

4. Tờ trình thông qua BCTC năm 2018

5. TT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2018

6. Tờ trình thu lao HDQT, BKS 2018

7. TTr phương án phân chia lợi nhuận 2018

Danh sach ứng cử đề cử

Tờ trình phát hành riêng lẻ

Tờ trình số lượng thành viên HĐQT

Mẫu Đề cử BKS

Mẫu đề cử HĐQT

Mẫu ưng cử BKS

Mẫu Ứng cử HDQT

Thong tin ung vien TV HDQT Phung Van Xuan

Thong tin ung vien TV BKS Nguyen Thi Thu

Thong tin ung vien TV BKS Nguyen Thi Dong

Phiếu bầu thành viên HĐQT

Phiếu bầu thành viên BKS

Phieu bieu quyet thong qua noi dung

BB ĐHĐCĐ 2019

NQ ĐHĐCĐ 2019