Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang CBTT đơn từ nhiệm từ ngày 30/06/2021 của:

Ông Nguyễn Cảnh Dinh – Chủ tịch HĐQT

Ông Phùng Văn Xuân – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thủy Chung – thành viên Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Thu – thành viên Ban kiểm soát

CBTT đơn từ nhiện TV HĐQT và BKS