Tài liệu họp Đại hội cổ đông 2018

1.Báo cáo HDQT tai DHCD 2018
2.Báo cáo hoạt động của BKS 2017
3.Bao cao cua Ban TGĐ
4. Tờ trình thông qua BCTC năm 2017
5. TT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2018
6. Tờ trình thu lao HDQT, BKS 2018
8. Tờ trình thay đổi điều lệ8.1TGG điều lệ
9. Tờ trình thay đổi quy chế quản trị9.1TGG Quy chế quản trị
10. Tờ trình niêm yết
11.To trinh trả cổ tức bằng cổ phiếu