CBTT về việc bầu chủ tịch HĐQT và trưởng BKS

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang đã họp và ra quyết định về việc bầu ông Trịnh Văn Bảo làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 30/06/2021.

Các thành viên trong Ban kiểm soát công ty CP xây dựng và đầu tư Trường Giang nhất trí thông qua việc bầu ông Hồ Lê Hoàng Anh làm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 30/06/2021.

CBTT Vv bầu CT HĐQT và Trưởng BKS

bản CC thông tin người nội bộ