CBTT về thời gian, điạ điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày 28/3/2019, HĐQT Công ty CP XD và ĐT Trường Giang đã ban hành Nghị quyết về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thời gian: 8h30 thứ 4, ngày 10 tháng 4 năm 2019

Điạ điểm : Hội trường tâng 5A tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà nội

Trân trọng thông báo !

CBTT về thơi gian và thông báo mơi họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

CBTT nghị quyết HDQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019