CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 lần 3 ngày 30/06/2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang đã ra Nghị quyết về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 ngày 30/06/2021

CBTT Nghị quyết về thời gian tổ chức ĐHCĐ TN 2021 lần 3 ngày 30.6