CBTT giải trình về giá cổ phiếu TGG tăng trần 10 phiên liên tiếp

Giá cổ phiếu TGG tăng trần 10 phiên liên tiếp kể từ ngày 21/06/2021 đến ngày 02/07/2021 do việc cung cầu của thị trường, quyết định mua bán cổ phiếu là do các nhà đầu tư quyết định nằm ngoài kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang.

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư trường Giang xin giải trình về giá cổ phiếu TGG tăng trần 10 phiên liên tiếp qua Công văn giải trình dưới đây:

CBTT giải trình về giá CP TGG tăng trần 10 phiên liên