CBTT Điều lệ công ty, Quy chế về HĐ của HĐQT và quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang đã thông qua việc thay đổi điều lệ công ty lần thứ 9 cùng với quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và quy chế nội bộ về quản trị công ty.

CBTT Điều lệ và các quy chế công ty TG

Điều lệ sửa đổi lần thứ 9

Quy chế hoạt động của HĐQT

Quy chế nội bộ về QT cty