CBTT bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang bổ sung tờ trình số 16/2021/TG/TTr-HĐQT ( về việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ ) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021

CBTT bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ 2021 ngày 30.06

DS cổ đông mua

dự thảo Tờ Trình HĐQT