CBTT Biên bản , Nghị quyết và các tờ trình được thông qua trong ĐHCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Trường Giang đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 30 tháng 06 năm 2021.

CBTT BB NQ họp ĐHCĐ 2021

01 TTr thông qua BCTC

02 TTr lựa chọn Đv Kiểm toán

03 TTr trả thù lao

04 TTr PA phân chia lợi nhuận

05 TTr thông qua số tv HĐQT

06 thay đổi thành viên HĐQT

07 TTr thay đổi tv BKS

08 thay đổi tên công ty

09 Bs ngành nghề KD

10 sửa điều lệ cty

11 thông qua các quy chế

12 ủy quyền cho HĐQT

13 thông qua PA phát hành CP riêng lẻ

báo cáo BTGD

BC ban kiểm soát

QUY CHẾ BAN KIỂM SOÁT

BC tình hình HĐ HĐQT