Bản cáo bạch niêm yết của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang ( TGG) và các phụ lục

1. TGG – BCB Niem yet

2a. TGG – NQ DHDCD TN nam 2017 thong qua viec niem yet tren HOSE+BB_

2b. TGG – NQ DHDCD TN nam 2018 thong qua viec niem yet tren HOSE+BB

3. TGG – GCN DKDN thay doi lan 5 ngay 01.07.2016

4. TGG – Dieu le Cong ty ngay 26.03.2018

5. TGG – BCTC Kiem Toan nam 2016

6. TGG – BCTC Kiem Toan nam 2017

7. TGG – BCTC Q1-2018